websitesifirsati.com

Hizmetlerimiz

A-Hizmetlerimizin Kapsamı: 

3.1-Denetim-Tam Tasdik                             

3.2-Vergi Danışmanlığı

3.3-İnceleme Danışmanlığı

3.4-Mali Hukuk Danışmanlığı

3.5-KDV-ÖTV İadesi Hizmetleri

3.6-Devir, Bölünme, Tür Değiştirme, Hisse Değişimi, Birleşme (Şirket Yeniden Yapılandırma)

3.7-İç Denetim-Özel Denetim

3.8-İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

3.9-Bağımsız Denetim

3.10-Kurumsal Finansman Yönetimi Hizmeti

3.11-Muhasebe ve Finans Danışmanlığı

3.12-Yönetim Danışmanlığı

3.13-Şirket Değerlemesi, Sözleşme Danışmanlığı, Satın Alma ve Hisse Devri Gizlilik Anlaşmaları Hizmetleri

3.14-Vergi ve SGK Teşvik Danışmanlığı

B-Hizmetlerimizin İçeriği:

 

3.1-Denetim-Tam Tasdik:

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmakla birlikte, Maliye Bakanlığı'nca tam tasdik raporu düzenlemiş şirketlerin ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış şirketlerin ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.

Tam tasdik çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olarak ifade edilmektedir. Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) incelenmiş belge olarak kabul edilmektedirler. Tam tasdik yaptıran işletmeler, Devlet inceleme elemanlarınca incelenmiş sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar. Tam tasdik yaptıran firmaların, yatırım indirimi ve sair kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur. Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler. Aktif toplamı ve net satışları belli bir hacimden az olan şirketler beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak mecburiyetinde olamalarına karşın, YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, bu mecburiyetten muaf tutulmaktadırlar. Şirketlerin muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla tam tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek külfetinden kurtulabilirler. Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000-TL’ye kadar olan kısmının tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş YMM tarafından düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden iadesi mümkündür.

Tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini önemli düzeyde azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu da getirmektedir. Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama ve vergi hukukundan kaynaklanan hakların da müşteri bilgisine sunulması da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir avantajdır.

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim bünyesinde bu hizmet fiilen vergi incelemesi yapmış, E. Hesap Uzmanı-Gelirler Kontrolörü kökenli ve YMM ve SMMM unvanlı denetim ekipleri tarafından yerine getirilerek müşterilerine tam bir güvence sağlamaktadır.

3.2-Vergi Danışmanlığı:

Her türlü mali içerikli konularda görüşler vermek, özel projelerde vergi hukuku ve diğer mali hukuk konuları açısından değerlendirmeler yapmak, vergi planlaması konusunda müşterilere destekler sağlamak, beyanların denetimi ve kontrolü, gümrük, kambiyo, bankacılık gibi özel alanlarda mali danışmanlık hizmetleri sunmak, sürekli vergi danışmanlığı hizmeti sunmak, transfer fiyatlandırması ve KDV gibi özel konularda vergi planlaması yapmak ve çözümler geliştirmek, uluslar arası vergi mevzuatı ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları konularında müşterileri bilgilendirmek, bölünme, birleşme devir, hisse alma veya satma gibi işlerde yol haritaları belirlemek, her türlü muafiyet ve istisna konularını dikkate almak, grup şirketlerin konsolide vergi ödemeleri veya vergi ödeme potansiyellerini dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler sunmak, lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik vb. sözleşmeler ile hisse devir sözleşmeleri ve uluslararası sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi, beyanların hazırlanması ve yeni hukuki gelişmeler konusunda müşterileri bilgilendirmek vb hizmetler "Vergi Danışmanlığı" adı altında temel görevlerimiz arasındadır. 

Vergi Danışmanlığı hizmeti neticesinde gelecek konusunda tereddütlerinizin ortadan kalkacağı ve faaliyetlerine ilişkin yol haritalarınızın belirleneceği; faaliyetlerinize ilişkin risklerin tanımlanacağı ve bu risklerin değerlendirileceği; kanundan doğan uygulama imkanları ve siz değerli müşterilerimizi bekleyen risk ve fırsatların neler olduğu konusunda sonuçları değerlendiriyor olacağız. 

3.3-İnceleme Danışmanlığı:

Herhangi bir nedenle vergi incelemesine alınmış müşterilerimizin incelemeye ilişkin işe başlama tutanağından nihai tutanagının alınması ve nihayetinde uzlaşma süreci sonuna kadar stratejik her türlü konularda mükellefleri yönlendirmek, bilgilendirmek, yol haritaları hazırlamak, mükelleflerin hak ve hukuklarını gözetecek her türlü önlem ve tedbirleri almak, ifadelerin müşterilerin geleceğine dair yaratabileceği risklerin ortadan kaldırılmasına dair danışmalık hizmetleri hem Maliye Bakanlığı’nda yıllarca yaşadığımız inceleme tecrübesi, hem de YMM olarak kazandığımız tecrübelerle siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. 

3.4-Mali Hukuk Konularına İlişkin Danışmanlıklar:

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim tutanak safhasından itibaren her türlü desteği öngörü, tecrübe ve mesleki bilsiyle en güçlü şekilde siz değerli müşterilerimize sunmayı görev saymaktadır. 

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim tarafından daha önce verilmiş görüşlerin ve makalelerimizde belirttiğimiz hususlardan birçogunun Danıştay ve Vergi Mahkemesi kararlarında aynen yer aldığı ve tespitlerimiz ile değerlendirmelerimizin ne kadar tutarlı ve hukuki olduğunu göstermesi açısından önemli görmekteyiz.

3.5-KDV-ÖTV İadesi Hizmetleri:

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim vergi idaresinin Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi iade uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarını yakından izleyen, ve iadeleri en kısa zamanda alabilen uzman bir kadrodan oluşmaktadır. ÖTV ve KDV incelemesi, mevzuat ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında yöneltilen soruların yanıtlanması, Katma Değer Vergisi ve ÖTV iade tutarlarının hesaplanması, iade ya da teminat çözüm işlemleri için gerekli olan raporların hazırlanması, KDV indirim, iade, mahsup durumları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması temel hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim indirimli oran, ihracat, tevkifatlı işlemler, istisna kapsamlı diğer işlemler ve diğer nedenlerle KDV ve ÖTV iade işlemlerini proaktif, etkin ve etkili bir şekilde almayı taahhüt etmektedir.

3.6-Devir, Bölünme, Tür Değiştirme, Hisse Değişimi, Birleşme (Şirket Yeniden Yapılandırma)

Günümüzün hızlı değişen iktisadi yapısı içinde şirketlerimiz vergi planlaması veya başka çeşitli nedenlerle büyüme, küçülme, ortaklık yapısı veya modelini değiştirme, sermaye düzeyini değiştirme vb ihtiyacı hissetmektedirler. Bu durum neticesinde devir, hisse değişimi, tam bölünme, kısmi bölünme, birleşme, tür değiştirme gibi çok önemli şirket yeniden yapılandırma çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu süreç içerisinde teknik ve hukuki altyapıyı oluşturmak, vergi stratejileri geliştirmek, yol haritaları belirlemek, yöntem veya zamanlama konusunda alternatifler üretmek, çok ince detaylar konusunda müşterileri bilgilendirmek, sermaye yapılarını değiştirmek veya istenen seviyeye getirmek, tüm vergisel riskli tüm konuları tanımlayıp çözüm önerileri geliştirmek en keyif aldığımız ve tecrübe sahibi olduğumuz konulardan bir tanesidir.  

3.7-İç Denetim-Özel Denetim:

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim müşterilerine sağlıklı bir iç denetim sisteminin kurulmasında, desteklenmesinde, sürecin ana ve yardımcı unsurlarının belirlenmesinde, kontrol edilmesinde ve denetim süreçlerinin geliştirilmesinde önemli hizmetler sağlamaktadır.

Ayrıca, müşterilerden gelen her türlü yolsuzluk, hile, suistimal veya özel bir konu veya durumla ilgili denetim hizmetlerini tüm ciddiyetiyle müşterilerine sunmaktadır.

3.8-İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı:

Müşteriler tarafından iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerin yazılı olarak  iletilmesi; fesih ihbar, kıdem, yıllık izin gibi uygulamaların mevzuata uygunluğu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nca gerçekleştirilecek inceleme ve denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hususlarda danışmanlık yapılması, işçi/işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek gibi çok çeşitli hizmetleri sunmaktayız.

3.9-Bağımsız Denetim:

Bağımsız denetim, şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TFRS; IFRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini içermektedir. Uygunluk denetimi ise şirketlerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli kanunlara, ilgili mevzuat düzenlemelerine uygunluk derecesi hakkında görüş bildirilmesidir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair mevzuat gereği Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan finansal tabloların Uluslararası Denetim Standartları doğrultusunda bağımsız denetim hizmeti gerekmektedir. Bağımsız denetim konusunda uluslar arası standartlara uygun her türlü hizmet verilmektedir.

3.10-Hukuk Danışmanlığı:

Müşterilerimizin hukuk davaları stratejik iş ortaklarımız kanalıyla en etkili şekilde çözüme kavuşturulmaktadır.

3.11-Kurumsal Finansman Yönetimi Hizmeti:

Müşterilerimiz için alternatif finansman seçeneklerinin stratejik açıdan değerlendirilmesi, finansman modelinde atılgan, ihtiyatlı ve/veya dengeli finansman modellerinden hangisinin hangi gerekçelerle tercih edileceğine dair çalışmalar, hangi kaynağın daha doğru olacağına ve kısa vadeli yükümlülüklerin uzun vadeye nasıl bir strateji ile aksiyonunun sağlanacağı, nakit giriş ve çıkışları arasındaki senkronizasyon sorununun çözümü, geliştirilmesi; değer tespiti (şirket ve marka), işlemin yapılandırılması, finansman imkanlarının artırılmasına yönelik bilanço ve mali yapıyı iyileştirici tedbirlerin alınması, banka ve finans kurumları karşısında daha güçlü mali yapısı olan şirket yapıları oluşturmak, sürecin yönetimi ve işlemin başarıyla tamamlanması için görüşmelerin yürütülmesi vb hizmetler kapsamında yer almaktadır. Buna göre;

  • Şirket Birleşmeleri, Şirket Satın Almaları
  • Şirket/Hisse Satışı, Şirket Bölünmeleri
  • Sermaye Piyasasından Kaynak Temininde Tahvil Ve Pay Senedi İhracında Teknik Destek
  • Alıcı Ve Satıcı Durum Tespiti (Due Diligence) Çalışmaları
  • Hedef Şirket Araştırması, Sektör Analizi Vergisel Ve Finansal Durum Tespiti
  • Yatırımcıların Ve Düzenleyici Kurumların Talepleri Doğrultusunda Şirket Değerlemeleri

Gibi çok çeşitli hizmetleri müşterilerimize sunmaktayız.

3.12-Muhasebe ve Finans Danışmanlığı:

Finansal açıdan kâr planlamaları yapabilmek, alternatif üretim veya üretmeme (satıp satmama) kararları verebilmek veyahut üretim (satış) hacimlerini istenen seviyelerde tutabilmek amacıyla maliyet tanımlaması yapmak ve maliyetlerin yapısal çözümlerini üretmek gerekmektedir. Bu çözümlemelerin yapılabilmesi için en başta oturmuş bir muhasebe düzenine ihtiyaç duyulduğu gibi, muhasebe politikalarının değişmezliği (süreklilik) ilkesi ile muhasebe verilerinin sağlıklı olması oldukça önem arz etmektedir.

TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim müşterilerimizin sağlıklı bir muhasebe düzeni sağlıklı ve doğru kararlar almasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda güçlü ve tutarlı bir muhasebe sistemi kurmak, geliştirmek, yönetmek teknik ve hukuki desteklerimiz ile finans sistemi kurulması hizmetlerini sunmaktayız.

3.13-Yönetim Danışmanlığı:

TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim olarak birçok bilimsel formül ve çalışmadan yararlanılarak ve müşterimizin faaliyet ve ürünleri değerlendirilerek yeniden yapılandırma yapılmaktadır. Bu konuda ürün/şirket/şubeler için en önemli kriterlerden bir tanesi ise Yönetim Bilimindeki Boston Danışma Grubu olup,  özellikle holding yapılarda veya gruplarda grup şirketlerinin nasıl yönetildiğine yönelik ürettiği matriks kapsamında değerlendirme imkanı bulunmaktadır.

Müşterilerimizin kurumsal yapısının güçlenmesi ve geleceğe dair önemli kararların alınmasına dair bilimsel çalışmalarla desteklenmiş her türlü hizmetlerimiz Yönetim Danışmanlığı kapsamında müşterilerimize sunulmaktadır.

3.14-Şirket Değerlemesi, Sözleşme Danışmanlığı, Satın Alma ve Hisse Devri Gizlilik Anlaşmaları Hizmetleri:

Müşterilerimizin şirket değerleme taleplerine, sözleşmelere ilişkin mali ve hukuki inceleme taleplerine, hisse satın alma ve hisse devri gizlilik anlaşmalarına ilişkin vergi hukuku, rekabet hukuku ve ilgili düzenlemeler ile genel hukuk normlarına uygun olarak hazırlamalarına ilişkin tüm hizmetler müşterilerimize tam bir titizlik içinde sunulmaktadır.

3.15-Vergi ve SGK Teşvik Danışmanlığı:

Yeni yatırımların en büyük destekçisi elbette ki meri teşvik düzenlemeleri olmaktadır.

Yatırım yapan veya yapmayı planlayan müşterilerimize teşvik mekanizmaları ve sağladığı avantajlar sunulmakla birlikte, deneyimli kadromuzla Hazine Müşteşarlığı'ndan teşvik belgesi alınması ve teşvik belgesinin revizesi ile belgelerin kapatılmasına kadar olan süreçte her türlü destek verilmektedir.

 

  • Bizi Takip Edin:
Copyright © OCAK 2016 - Tüm hakları TaxAuditingymm.com'a aittir...